Cerca

Poesie in dialetto bardigiano di Valentina Selene Medici 4^P.

VALENTINA E IDA
Du amighe in po’ fantasiuse
in giurnu j àn decisu de sercà
a stra che au centru da terra
a j arisse purtà
In simma au Groppu da Rocca de Varsi
ina spece de caverna j an truvà
e sensa tantu stà a lei apensà
j en anà drentu e i sen incaminà.
J ummilavéna a strà con du lampadénne
ma j anavena pian cumme du lumaghénne.
Ogni passu i se fermavéna a parlà
i se contavéna i ricordi da vitta passà
Cusèi ciciarandu j en rivà a scuprì
Che i stessi posti e a stessa gente j an cugnisì.
In giru ne gh’era gnente de interessante
e u zainu u cuminciava a ésse pesante.
Alura setà in simma a in sassu ben squadrà
a mangià in bon panén i sen fermà.
Quande l’urulogio u gh’à dittu
che l’era vura de turnà j an pensà
che u centru da terra u pudiva spetà.
Tantu lu ina cosa impurtante j avéna capì
che in’amicisia veira e sincera a ne po’miga finì.

U MENDICANTE

Ve voju contà ina storia
che ho truvà in ti me ricordi.
L’è ina storia che i contavena i vecci
quande anca mo se fava firossu.
Gh’era ina veduva puveretta e missa mà
per culpa de ina bomba che a taccu a gh’era scupià.
In fasulettu de terra, du besce in ta stalla
e trei fijò da mantegnì. Ina seira d’invernu
con mesu metru de neive e i fijò a lettu con a freve
in mendicante u gh’à piccà alla porta
per dumandaghe a carità. U tabarru sciancu
e el scarpe rutte che i ghe lasavena fora i pé.
A l’à fattu setà a taccu au camén
con in piattu de menestra e in biceru de ven.
Dopu a gh’à dittu, che in ta stalla l’arisse durmì
e a gh’à dattu i stivaj e i vestì du so poveru marì.
Alla matenna i fijò i i s’erena desedà a bunura
pronti e svelti per anà a scora. L’è ana in ta stalla
per dì au mendicante da anà a mangià
e per monse e remondà, primma che rivisse u lattà
per ne sentilu miga biastemà.
In ta stalla ne gh’era gnisson ma, l’era pulì
e u latte in tu bidòn. In simma alla paja gh’era i vestì veci
e ina Madunenna con u bambén in brassu.
L’à pensà, che fisse stà u mendicante
e l’à pregà u Signure perché, u prutegisse tutti i viandanti.
Dopu l’à purtà fora u bidon e a s’è incorta
che anava sensa bastòn.
Quande l’è rivà u lattà, a gh’à contà a faccenda
e lu, invecce de biastemà, u s’è missu a pregà.

A PULENTA TIRA’ 
A mamma a destendiva a pulenta
in simma a u tavuren condi
con u sugu de salamen.
“Sa fijo a lavase el man.”
E a nonna a spetava con u sugaman.
U nonnu e u papa affama
j erena zamo pronti per mania
doppu che j avena passe
tutta a giurna a lavura.
In signu de cruse,
in grazie a u Signure per a bonna senna
e a man pronta in simma alla fursenna.
In bel bucon, in gussu de ven
e in biceru de latte per i fiuren.
Passa cusei a seira in allegria
Intantu che in cielu lonna e stelle i se fan compagnia.
Doppu ina bonna notte  bisbiglia ina caressa,
in basen e in’urasion
e j angeli i ghe destendivena sure
j are a prutesion 

Lascia un commento

Il Vostro indirizzo email non verrà reso pubblico

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*