Cerca

Poesie in dialetto bardigiano di Valentina Selene Medici 3^P.

PASQUA
U campanà u cumencia con i rintocchi
Che incò, l’è u giurnu de Pasqua.
Indonde l’è a fontanna in tu curtile
Per bagnase j oci e fasse in signnu de cruse?
Indonde l’è a valle verde e grande
Che a fa da lettu au turente?
Indonde l’è u Dossu, u Pissu D’Oca e u grande castellu
Che sempre u me fava compagnia?
Indonde l’è u San Pitoccu, con mantellu e capellu
Che ai so pé anca adessu u fa da guardia?
Indonde l’è a Madunenna de Pinò
Con i panetti, el bancarelle e tanta gente?
A vitta lontan da Bardi a m’à purtà
Ma i ricordi i ne s’en miga cancellà.
E allura dai campanà, in tu giurnu de resuression
Continua a sunà, che cumme da picenna
Me immaginu contenta a fa el curse in tu prà.
Che u me paeise, drentu au cò, u gh’è restà.

 

USELEN E ANGIULETTI
Vuresse savei cosa i ghan da dise
a quattr’ure da matenna
in passeru e ina rondanenna.
Mei son anca mo in tu me lettu
a insugnà e lu l’è mezzura che jen lei a ciciarà.
Forsi i se daran consigli
per tignì curà u niu.
Varda gh’è in tuchelen che ne l’è miga finì.
O forsi i se conteran i progressi
di so picén che idan da tribulà
ma se ghe vo in mucciu de ben.
Forsi a rondanenna a conterà
Cullu che l’à vistu in tu so migrà
e el fadighe che igh an da fa
per pudei turnà.
Ma mei son sicura che i parlena
Con j angiuletti
Che intantu che l’è scuru
Dau paradisu
i vegnena so pianen pianen.
E se u Signure a tutti e du
u gh’à missu j are vo di
che infondu
jen parentiche Lu l’è sempre presente.
U LAGHETTU
Gh’è in laghettu in tu monte Barigassu
in donde se ghe specia u Casteliere d’Umbrìa.
El rane che i saltena i fan in’onda
che pian pianen a riva alla sponda.
Mei son curiusa e me fermu a dumandà
se qualche storia a me vo contà.
A va via l’onda ma dopu a turna indré
e suttuvuse a se metta a parlà.
A me disa che tanti, tanti seculi fa
da gente inturno i gh’avena fattu del cà.
Dopu chissà per quale malvagità
forsi in tu lagu j erena sprofondà.
A va via anca mo l’onda madopu a turna indré
e stavota per schersà a me bagna anca i pé.
Sarà veira a storia che stamatenna
m’à contà in’onda balerenna?
Te do in consiglio, va anca tei a scutà
se a stessa storia te senti contà.
Ma se l’onda a ne gh’à miga voja de parlà
u Castelliere d’Umbrìa va a visità.

Lascia un commento

Il Vostro indirizzo email non verrà reso pubblico

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*